Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

2015. február 13. Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2003/2004 tanévben kezdte el működését, azzal a céllal, hogy felneveljünk egy olyan generációt, akik az általános és speciális ismeretek megszerzésén túl erkölcsi szempontból is hasznos építőkövei lesznek a társadalomnak.

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2003/2004 tanévben kezdte el működését, azzal a céllal, hogy felneveljünk egy olyan generációt, akik az általános és speciális ismeretek megszerzésén túl erkölcsi szempontból is hasznos építőkövei lesznek a társadalomnak.

Iskolánk többcélú intézményként felvállalja az alap- és középfokú nevelést- oktatást, továbbá a művészetoktatási képzést is. Művészetoktatáson belül a képzőművészeti ág keretében a grafika és festészet tagozatokat működtetjük, 12 évfolyamos képzési struktúrában. Iskolánk a művészeti intézmények minősítési eljárása folyamán a kiváló minősítési fokozatot kapta, grafika és festészet tanszakon egyaránt.

A Huszár Gál Iskola egyik fő feladatának tekinti az egészség- és környezettudatos nevelés - oktatás megvalósítását, ezért kapcsolódtunk az "Ököiskolák" országos hálózatához. A 2007/2008-as tanévben megkaptuk az "Ökoiskola" címet.

ökoiskola_logo

Az intézmény "nagycsaládos jellegű", a tanulók többsége olyan családokból kerül ki, ahol 3 vagy 3-nál több gyermeket nevelnek.

Iskolánk jelenlegi tanulói létszáma: 267 fő. Az alapfokú képzésben 192 tanuló, a gimnáziumi - felmenő rendszerű - képzésben 75 diák és a művészetoktatás keretében 103 gyermek vesz részt.

A 2008/2009-es tanévben elindítottuk a nyelvi előképzőt a gimnáziumi képzés 9. évfolyamán.

Az intézményben integrált nevelés-oktatás folyik. A pedagógusok a lemaradó, hátrányos helyzetű diákok esetében egyéni fejlesztési terveket dolgoznak ki és a megszerzett képességeket rendszeresen diagnosztizálják, differenciáltan továbbfejlesztik; változatos pedagógiai módszerekkel oktatnak (pl.: kooperatív technikák) a tanítási időkeret egészében.

Pedagógiai koncepciónkban, iskola- és nevelés-filozófiánk középpontjában a gyermek áll, minden a gyermekekért történik. E folyamat aktív részese és alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermek személyiség- fejlődésének folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelősséget viseli. Az iskola a szülő partnere a nevelési folyamatban, ahol tanuló fejlődését elősegíti tudásgyarapítással, illetve a személyiségformálás lehetőségeinek gazdagításával. Az eredményekért az "iskolahasználókkal" együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel dolgozunk. Erkölcsi értékrendünknek megfelelően olyan iskolai belső világot hoztunk létre és tartunk fenn, amely gyermek- és emberközpontú, amely egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére épül.

Kiemelten kezeljük a felzárkóztatásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra irányuló igényeket; a szakszolgálatokkal való hatékony együttműködést.

Figyelmet fordítunk arra is, hogy az egyéni teljesítményt a tanulók képesek legyenek közös eredményekbe is adaptálni, valamint a közösségbe és a társadalomba befektetni.

A tanórai és a tanórán kívüli tehetséggondozást egyaránt hangsúlyozottan kezeljük.

A tanórákon folyó nevelő-oktató munkánk eredményességét a tanórán kívüli foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök, sportkörök stb.), valamint a szabadidős tevékenységek nagymértékben elősegítik.

A tanórán kívüli foglalkozásokon az alábbi szakkörök közül választhatnak diákjaink:

- Sportkörök (gyógytorna, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, asztali tenisz)

- KRESZ (1-8. oszt.) - Dráma (1-8. oszt.)

- Matek-kommandó (5-8. oszt.) - Zoológia (5-8. oszt.)

- Sakk (1-11. oszt.) - Újságszerkesztés (8-11. oszt.)

- Vers- és prózamondás (1-11. oszt.)

- Szitakötő - országos "öko-program" (4. oszt.)

- Nyelvhelyesség, helyesírás (3-6. oszt.)

- Matematika (1-4. oszt.)

- Francia nyelv (5-11. oszt)

- Angol nyelv (1-11. oszt.)

Nevelőtestületünkben dolgozó pedagógusok tehetségfejlesztő és felzárkóztató munkáját segíti szakképzett tehetségfejlesztő pedagógus, valamint fejlesztőpedagógus.  

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

A Tehetségpont által kiépítésre kerülő tehetséggondozó tevékenységünket országos hatóköre kívánjuk kiterjeszteni. Együtt kívánunk működni mindazon általános, középfokú és alapfokú művészetoktatási intézményekkel, ahol már gyakorlati megvalósítás szintjén is jól működő tehetséggondozói rendszert építettek ki. Ezen iskolák "jó gyakorlatait" az intézményünkben is alkalmazni fogjuk. Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy az általunk megvalósuló tehetséggondozói rendszer tapasztalatait más oktatási intézmények is fel tudják használni.  

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Iskolánk vallja, hogy minden egyes gyermekben benne rejlik a tehetség ígérete, ezért egyik főfeladatunknak tekintjük megteremteni azokat a lehetőségeket, ahol a tanulókban lévő tehetség csírák kibontakozhatnak. A pedagógiai munkánk során minden tehetségnek ígérkező gyermek számára meg kívánjuk adni annak a lehetőségét, hogy a benne kibontakozó specifikus tehetségforma fejlődjön.

A specifikus tehetségformák közül a következőket fogjuk preferálni:

- matematikai tehetség

- sakk tehetség

- sport tehetség

- képzőművészeti tehetség

- szervezői tehetség

- előadói tehetség

- zenei tehetség

A Tehetségpont megalakulását követő konkrét programjaink, rendezvényeink:

- tehetség klub

- alsós diákok számára

- szülői fórumok

- beszélgetés a tehetségről neves szakemberekkel

- tantestületünk pedagógiai és pszichológiai ismereteinek bővítése a tehetséggondozás témakörében

- fent említett szakköreink folytatása, illetve újak beindítása a tanulói igény szerint

- sakkoktatás bevezetése a matematikai tantárgy keretében

- egy olyan rendszer kiépítése, ahol folyamatos figyelemmel követhetjük a tehetség ígéretek fejlődését intézményünk és intézményünkön kívül egyaránt  

Anyagi fenntarthatóság

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény többek között a tehetséges tanulók támogatására megalapította a Huszár Gál Oktatási Alapítványt. A Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, illetve önfenntartásának biztosítását a Huszár Gál Oktatási Alapítvány garantálja.  

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Megalakuló Tehetségpontunk pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítséget kíván biztosítani az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében. Célunk mindazon pedagógiai és pszichológiai mérőeszközök alkalmazása, amelyek minél objektívabb lehetőségét adják a tehetség ígéretek, tehetség specifikumok, illetve az ezekhez szorosan kapcsolódó kreativitás feltérképezéséhez. Nem titkolt szándékunk egy olyan tehetséggondozói rendszer kiépítése, amely megteremti annak a lehetőségét, hogy intézményünk falai közül kiemelkedő eredményekkel távozzanak diákjaink.

A következő szakembereket nyertük meg programunk támogatására:

Németné Dávid Irén tanító-közoktatási szakértő, tehetségért való díj  

Eredményesség és hatékonyság

Tehetségfejlesztő programunk tartalma
 
Tehetséggondozó programunk célja a tanulók képességének feltárása és intenzív fejlesztése modern, hatékony pedagógiai módszerek alkalmazásával.
 
Elengedhetetlennek tartjuk emellett a harmonikus személyiség fejlesztést, mely nélkülözhetetlen a tehetség kibontakozásához. (önismeret, alkalmazkodás, erkölcsi nevelés, viselkedéskultúra, másság elfogadása)
 
Programunk fő célja négy részterületre tagolható:
 
- A tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése, mellyel célunk a speciális adottságok - matematika, zene, sport, művészetek, kommunikációs képesség stb. - területén intenzív, gyors elmélyülés és előrehaladás biztosítása.
 
- A tehetséges gyerek - tehetséggel összefüggő - gyenge oldalainak erősítése. A tehetség fejlődését megakadályozó hiányosságok (tanulási módszerek, bizonyos tantárgyakban való lemaradás, motivációs gyengeség) diagnosztizálása, egyéni fejlesztése, pszichológiai segítségnyújtás. - Megelőzés, légkörjavítás, motivációs bázis kialakítása. A tehetség kibontakozásához elengedhetetlen a megfelelő légkör megteremtése. Ennek szükségessége az osztálytársakkal való jó viszonyulást segíti, illetve fenntartja a kedvvel végzett ismeretszerzést, tanulást.
 
- Olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. Olyan tevékenységek biztosítása a tehetséges tanulók számára, amelyek segítik a feltöltődésben, melyek leginkább mozgásos jellegűek.
 
A fejlesztő munka sarkalatos kérdése, mely életkorban, melyik évfolyamon kezdjük el a speciális tehetségfejlesztést.
 
Iskolánkban első osztálytól kezdődően törekszünk a tehetséges tanulók azonosítására, melynek tíz éves kortól van igazán jelentősége.
 
Különféle mérési módszereket alkalmazunk, bevonva külső szakszolgálatok segítségét.
 
- Pszichológus bevonásával elvégzett RAVEN-teszt kiértékelése adhat egyfajta támpontot a válogatáshoz, illetve a Stanford-Binet intelligencia skála.
 
- Alsós kollégáink a DIFER alkalmazásával adnak útmutatást a tehetség ígéretek azonosításában, és segítik az egyéni továbbhaladás irányvonalának megállapítását.
 
- Negyedik, hatodik és nyolcadik osztályban megíratjuk az országos felvételi teszteket minden gyerekkel matematika és magyar tantárgyakból, amit továbbítunk a fenntartó által működtetett mérés-értékelés központba, ahol mindez kiértékelésre kerül.
 
- Ugyanakkor a fenntartó által működtet mérés - értékelés központ is küld nekünk évente negyedik osztályos szövegértés, matematika, logika felmérőket, melyek kiértékelése után szintén alapját képezik a tehetséges tanulók kiválasztásának.
 
- Egyéni fejlesztéshez a kompetencia mérések eredményét is felhasználjuk.
 
- Magasabb évfolyamokon elkezdtük bevezetni az IQ tesztek, tanulási stratégiák, énkép, digitális tantárgytesztek, speciális képesség és kreativitásmérők alkalmazását a speciális tehetségek kiválasztásában.
 
Kidolgozás alatt vannak azok a kereső programok, amelyek segítségével a 12-13 éves korosztályban - ahol legnyilvánvalóbban jelennek meg a speciális képességek - be tudjuk azonosítani a tehetséges tanulókat és hatékony, speciális tehetségfejlesztést tudunk számukra biztosítani.  
 
forrás: http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-150-000-040